Aplikasi Raport MTs Kurikulum 2013

Aplikasi Raport MTs Kurikulum 2013

Sebelum menggunakan Aplikasi ini, silahkan aktifkan dulu Macro.nya, lihat caranya disini.


Aplikasi Ujian Nasional Online Masa Depan

Aplikasi Ujian Nasional Online
Jika ingin mencobanya silahkan buka: http://minites.puspendik.org/Program aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Puspendik Balitbang Kemendikbud dalam rangka sosialisasi bagi siswa/siswi yang mengikuti ujian Nasional berbasis komputer (Computer Based Test) dikembangkan melalui bentuk mini-tes secara online yang bisa diakses sebagai bentuk latihan uji coba bagi siswa terutama dalam menghadapi ujian yang sudah menggunakan Computer Based secara online, untuk mencobanya tidaklah sulit, bahkan rekan-rekan guru sekalipun bisa mencobanya, namun alangkah lebih baik kalau tes mini ini diarahkan pula pada siswa-siswa kita agar lebih mematangkan pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaan laptop/komputer secara online.

Aplikasi Raport SD Kurikulum 2013

Aplikasi Raport SD Kurikulum 2013

Aplikasi Raport SD Kurikulum 2013 sangat mudah digunakan, sebelum menggunakan aplikasi ini, aktifkan dulu Macro.nya, silahkan baca disini.

Buku Sistem Operasi Jaringan Kelas 11 Kurikulum 2013

Buku Sistem Operasi Jaringan Kelas 11 Kurikulum 2013


Buku teks ″Sistem Operasi Jaringan″ ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains.

Buku Desain Multimedia Kelas 11 Kurikulum 2013

Buku Desain Multimedia Kelas 11 Kurikulum 2013
Penyajian buku teks untuk Mata Pelajaran ″Desain Multimedia″ ini disusun dengan tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan eksperimen ilmiah (penerapan scientifik), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri.

RPP SD/MI Tema 1 Diriku Kurikulum 2013

RPP SD/MI Tema 1 Diriku Kurikulum 2013


Selamat pagi para pengunjung Blog Ilmu Matematika, kali ini saya berikan RPP Tema 1 Diriku Kurikulum 2013. Bagi yang belum memiliki RPP, silahkan download gratis di link dibawah ini. Jangan lupa tulis komentar di kolom bagian bawah.


Jika ingin versi lengkap semua tema kelas 1, 2, 4, dan 5, silahkan donasi Rp 50.000,-

sms ke: 087864437541
Buku Pemrograman Web Kelas 10 Kurikulum 2013

Buku Pemrograman Web Kelas 10 Kurikulum 2013


Buku teks Pemrograman Web ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains.

Buku Jaringan Dasar Kelas 10 Kurikulum 2013

Buku Jaringan Dasar Kelas 10 Kurikulum 2013
Penyajian buku teks untuk Mata Pelajaran ″Jaringan Dasar ″ ini disusun dengan tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan eksperimen ilmiah (penerapan scientifik), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri.

Buku Bahasa Sunda Kelas 12 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 12 Kurikulum 2013

Ieu buku bahan ajar teh dijudulan Pamekar Diajar Basa Sunda, sadayana aya 24 jilid, ngurung buku siswa 12 jilid sareng buku guru 12 jilid. Kalungguhanana janten buku babon anggoeun di sakola nu aya di Jawa Barat. Buku murid diajangkeun pikeun sakumna murid dumasar kana tingkatan kelas. Buku Murid eusina medar materi ajar sareng pertanyaan-pertanyaan, latihan, tugas/pancen anu raket patalina sareng kompetensi dasar (KD). Buku Guru eusina medar silabus, métodologi pangajaran, sareng évaluasi, ogé mangrupi pangjembar buku murid.

Buku Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013


Disusuna ieu buku téh mangrupa lajuning laku tina Surat Édaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor 423/2372/Setdisdik, 26 Maret 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Sajabi ti éta, ogé dumasar kana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Buku Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013


Ku medalna ieu buku, dipiharep implementasi kurikulum 2013, hususna ngeunaan pangajaran muatan lokal basa jeung sastra daérah di Jawa Barat tiasa dilaksanakeun kalawan merenah, luyu sareng udaganana. Saparantosna dialajar ngeunaan basa jeung sastra daérah, dipiharep dina diri murid aya parobihan anu tétéla, boh unsur sikepna (attitude), boh pangaweruhna (knowledge), boh kamampuh ngagunakeun katut karancagéan (performance; behavior). Singgetna mah éta unsur anu tilu téh bisa disebut kompeténsi.

Buku Bahasa Sunda Kelas 9 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 9 Kurikulum 2013

Bieu gé geus disebutkeun, teu hésé diajar basa Sunda téh, komo deui pikeun urang Sundana sorangan mah. Dalah najan lain keur urang Sunda ogé sarua waé teu hésé. Ku kituna, hidep teu kudu ngarasa seunggah. Ulah tacan gé nanaon geus nyebut horéam. Anu penting mah urangna sing enya-enya, boh enya-enya ngabandungan pedaran ti Ibu/Bapa Guru, boh enya-enya dina ngapalkeun jeung migawé latihanana. Lian ti éta, kacida hadéna mun hidep getol maca buku-buku basa Sunda lianna, maca surat kabar jeung majalah anu ngagunakeun basa Sunda, atawa ngabandungan siaran radio jeung televisi dina program basa Sunda. Hal séjénna anu bisa dipigawé ku hidep nyaéta lalajo pagelaran kasenian Sunda.

Buku Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013


Meureun ti antara hidep aya nu tumanya, naha maké kudu diajar basa Sunda sagala? Naha naon gunana atuh? Jih, pangna diajarkeun di sakola ogé éta téh ku sabab loba mangpaatna dina kahirupan sapopoé. Anu paling karasa upamana waé urang bakal bisa komunikasi ku basa Sunda kalawan hadé tur merenah. Loba kauntunganana lamun urang bisa ngagunakeun basa Sunda téh, di antarana waé urang bakal nyaho jeung bisa neuleuman kabeungharan budaya Sunda. Apan budaya Sunda téh jadi bagian penting tina budaya nasional Indonésia. Salian ti éta, apan hidep di sakola diwajibkeun diajar basa Sunda. Meureun hidep tumanya deui, naha ari diajar basa Sunda téh babari? Jih, nya babari atuh. Jaba deuih resep.

Buku Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Medalna ieu buku téh pikeun méré lahan ka sakumna murid anu dialajar basa Sunda, kalawan harepan hidep sakabéh enyaenya ngamangpaatkeun. Ku diajar basa Sunda tina ieu buku, dipiharep kanyaho jeung kabisa hidep dina ngagunakeun basa Sunda bisa ningkat jeung nambahan. Lian ti éta, hidep jadi leuwih resep ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé. Éta mah naha di sakola, di lingkungan kulawarga, atawa di tempat ulin.

Bank Soal Pro 4.00

Bank Soal Pro 4.00


Program untuk melatih murid-murid SD, SMP, SMA, SMU, SMK, MI, MTS, dan MA dalam mengerjakan soal-soal pilihan ganda.

Kumpulan RPP Silabus KTSP SMA

Kumpulan RPP Silabus KTSP SMA

Kumpulan RPP Silabus KTSP SMA semua mata pelajaran.


Kumpulan RPP Silabus KTSP SD

Kumpulan RPP Silabus KTSP SD
Kumpulan RPP Silabus KTSP SD Semua Mata Pelajaran

Kumpulan RPP, Silabus KTSP SMP

Kumpulan RPP, Silabus, Program Semester, Program Tahunan KTSP Untuk SMPKumpulan RPP, Silabus, Program Semester, Program Tahunan KTSP untuk SMP Semua mata pelajaran

Soal Matematika SMP/MTs Kelas 7

Soal Matematika SMP/MTs Kelas 7
Berikut ini Soal Matematika SMP/MTs Kelas 7:

Soal UTS IPA SD/MI Semester 1 dan 2

Soal UTS IPA Ganjil SD/MI 2014

Soal UTS IPA Ganjil SD/MI 2014


Berikut ini soal UTS IPA SD/MI Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015

 
Follow Me On Twitter Facebook Fanspage Circle Me On Google Plus