.

Breaking News

Friday, November 14, 2014

Buku Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013
Disusuna ieu buku téh mangrupa lajuning laku tina Surat Édaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor 423/2372/Setdisdik, 26 Maret 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Sajabi ti éta, ogé dumasar kana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013, ngeunaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Blog Ilmu Matematika
http://ilmu-matematika.blogspot.comNo comments:

Post a Comment

SMS/WA: 087864437541 dan Phone: 085337633121 | Email: yoyoapriyanto@gmail.com | Klik Tentang: YOYO APRIYANTO