.

Breaking News

Friday, November 14, 2014

Buku Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013

Buku Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013


Ku medalna ieu buku, dipiharep implementasi kurikulum 2013, hususna ngeunaan pangajaran muatan lokal basa jeung sastra daérah di Jawa Barat tiasa dilaksanakeun kalawan merenah, luyu sareng udaganana. Saparantosna dialajar ngeunaan basa jeung sastra daérah, dipiharep dina diri murid aya parobihan anu tétéla, boh unsur sikepna (attitude), boh pangaweruhna (knowledge), boh kamampuh ngagunakeun katut karancagéan (performance; behavior). Singgetna mah éta unsur anu tilu téh bisa disebut kompeténsi.


Blog Ilmu Matematika
http://ilmu-matematika.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

SMS/WA: 087864437541 dan Phone: 085337633121 | Email: yoyoapriyanto@gmail.com | Klik Tentang: YOYO APRIYANTO